TND Legal_Public announcement on new brand identity

TND Legal_Public announcement on new brand identity

Dear Valued Customers, Colleagues and Friends, Kính gửi Quý Khách hàng, Quý Đồng nghiệp và Các bạn, We are pleased to announce that as of 22 November 2021, our brand identity will officially be changed as part of the ongoing development and evolution of TND Legal. Chúng tôi trân trọng thông báo kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2021, chúng tôi sẽ chính thức thay đổi bộ nhận diện thương hiệu của công ty và bộ nhận diện mới sẽ là một phần trong quá trình phát triển của TND Legal. The release of our new brand identity kits marks a big milestone in our development progress. Our new logo maintains the core structure of the old one but is redesigned to be in a simpler manner. This reaffirms our below founding premises in rendering legal services to clients. Việc giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới đánh dấu một cột mốc quan trong trong quá trình phát triển của chúng tôi. Lô-gô mới duy trì cấu trúc của lô-gô cũ và được thiết kế lại theo hướng đơn giản hơn. Điều này cũng tái khẳng định các giá trị nền tảng mà chúng tôi mang lại trong quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng. Direct & Optimisation Trực diện & Tối ưu “No-roundabout” “Không vòng vo và lảng tránh vấn đề” Our deliverables are practical and straightforward to the point, addressing the ultimate concerns of the clients in the simplest structure Các sản phẩm của chúng tôi mang tính thực tiễn và trọng tâm, giải quyết các vấn đề căn bản của khách hàng bằng phương án đơn giản nhất Reasonableness Hợp lý “No bidding-up” “Không phát sinh chi phí bất hợp lý” We establish full understanding on the background and the need of clients prior to any submission of fee quotation, avoiding adding up legal fee for unnecessary work Chúng tôi nắm bắt toàn diện trình trạng pháp lý và nhu cầu của khách hàng trước khi cung cấp báo phí và không yêu cầu phí luật sư đối với những công việc không cần thiết Standardisation Chuẩn mực “No low-quality deliverable” “Không cung cấp dịch vụ chất lượng thấp” If a fee quotation is submitted by us, it means that we have carefully examined our capabilities, and therefore, our deliverables will be of the highest quality and at international standards Một khi gửi báo phí đến khách hàng, chúng tôi đã cân nhắc khả năng thực hiện công việc một cách cẩn trọng, và vì thế, các sản phẩm mà chúng tôi gửi đi đạt chất lượng tốt nhất và đạt những chuẩn mực quốc tế We thank for your trust in our services. Xin cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ pháp lý của TND Legal. Yours sincerely Trân trọng To Xuan Tinh Tô Xuân Tình Managing Partner Luật sư Điều hành  

Other Posts