Edit

Global Executive Board

Prof. Tsisana Shamlikashvili

Anis H. Bajrektarevic

Mikael Wahlgren

Suman Arora

Dr. Charles Poncet

Kulpreet Yadav